ประวัติบริษัท
 • ่อตั้งเมือ พ.ศ. 2524

 • ยูนิคแก๊ส เป็นผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งจัดจำหน่ายไปยังภาคครัวเรือน (รวมถึงการใช้
  ในการหุงต้มในเชิงพาณิชย์) ภาคการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม

 • นอกจากนี้ ยูนิคแก๊ส ยังเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย แอนไฮดรัส แอมโมเนีย รายใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย

 • ในปี พ.ศ. 2535 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

 • ในเดือน กรกฎาคม 2542 ในเข้าซื้อธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวชนิดบรรจุถัง จากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • ได้รับรางวัลมาตรฐาน ISO 9001 ในเดือน กันยายน 2544

 • เดือน พฤษภาคม 2545 กลุ่มบริษัท บีโอซี (จากประเทศอังกฤษ) ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด
  (มหาชน) ในนาม บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน) และได้รับซื้อหุ้นทั้งหมดคืนจากตลาดหลักทรัพย์

 • เดือน ธันวาคม 2547 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)ได้ซื้อกิจการ
  บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงและแข็งแกร่ง
  โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจต้นน้ำ ในฐานะผู้ค้าก๊าซ