บริษัท  ยูนิคแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลส์  จำกัด  (มหาชน) 
มีความพร้อมและศักยภาพสูงในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและแอมโมเนีย ด้วย
คลังขนาดใหญ่พร้อมท่าเรือทั้งสองแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดสุราษฏร์ธานีนอกจากนี้ยังมีกองเรือบรรทุกก๊าซและแอมโมเนียของตนเอง เพื่อความต่อเนื่อง
ในการจัดหาและลำเลียง

สำหรับการจัดส่งและกระจายสินค้านั้น  บริษัทฯ  มีความมั่นใจในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยรถบรรทุกก๊าซที่ทันสมัยกว่า  100  คัน  ซึ่งมีขนาดบรรทุกตั้งแต่  5  ตันไปจน
ถึง  10  ตัน

นอกจากนี้บริษัทฯ  มีเครือข่ายในการบรรจุก๊าซและจัดจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าของบริษัทฯ  ซึ่ง
ประกอบด้วยโรงบรรจุก๊าซและศูนย์จำหน่ายก๊าซที่บริษัทฯ  ดำเนินการเองกว่า  16  แห่ง และ
โรงบรรจุก๊าซตัวแทนค้าต่างอีกกว่า  70  แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  อนึ่งบริษัทฯ 
ได้เน้นการดำเนินกิจการด้วยความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมต่อลูกค้าและชุมชนเป็น
นโยบายสำคัญ

ด้วยเครือข่ายและศักยภาพของบริษัทฯ ดังกล่าวที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจที่จะ
ให้บริการที่ดีเยี่ยมและประทับใจแก่ลูกค้าทุกระดับ