ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ผลิตภัณฑ์สารขับดันและก๊าซพิเศษ
เคมีภัณฑ์และแอมโมเนียแอนไฮดรัส
บริการต่างๆ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
-ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
สถานที่ยื่น แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๖

-กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๖


ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

ลูกค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ 3 กลุ่มดังนี้

1.ลูกค้าผู้ใช้ก๊าซในการหุงต้ม (Cooking) ซึ่งได้แก่ผู้ใช้ก๊าซในครัวเรือน ภัตตาคาร โรงแรม
   และห้างสรรพสินค้าเป็นต้น เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เทสโก้โลตัส เป็นต้น

2.ลูกค้าอุตสาหกรรม (Industrial) ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
   เป็นเชื้อเพลิงในขบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมถลุงโลหะ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรม-
   ผลิตยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งอุตสาหกรรมเซรามิคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารโรงงานสังเคราะห์
   เส้นใยโรงงานผลิตภัณฑ์สเปรย์เป็นต้น <รายละเอียดข้อมูลฝ่ายขายอุตสาหกรรม (click here)>

3.ลูกค้าก๊าซรถยนต์ (Autogas) ได้แก่ยานพาหนะต่างที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นเชื้อเพลิง
   เช่น รถแทกซี่ รถยนต์ส่วนบุคคล รถสามล้อ

4.ลูกค้าก๊าซรถยก (Forklift) เชื่อเพลิงสำหรับรถยกซึ่งบรรจุในถังที่ได้มาตรฐานและได้รับการออกแบบ
   สำหรับใช้งานกับรถยกโดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม / LPG)
บริษัท ยูนิคแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวใน
บรรจุภัณฑ์(ถังก๊าซ)ขนาดต่างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและครอบคลุมทุกจุดประสงค์
การใช้งาน
           
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง
ขนาดและรูปแบบถังก๊าซสำหรับใช้หุงต้มในครัวเรือนทั่วไป

         4 กก. (วาล์วตรง)
         4 กก. (วาล์วหัวเกลียว)
         11.5 กก. (วาล์วหัวกดนิรภัย)
         15 กก. (วาล์วหัวกดนิรภัย)
         15 กก. (วาล์วหัวเกลียว)
         48 กก. (วาล์วหัวกดนิรภัย)
         48 กก. (วาล์วหัวเกลียว)
ถังก๊าซสำหรับใช้กับรถยก ใช้ในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
         15 กก. (สำหรับรถยก / forklift truck)
         48 กก. (ระบบ liquid-withdrawal)

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว จัดส่งโดยรถบรรทุกก๊าซ
ขนาดของรถบรรทุกก๊าซที่ใช้ในการจัดส่ง

         4 ตัน (รถบรรทุกก๊าซ 6 ล้อ)
         8 ตัน (รถบรรทุกก๊าซ 10 ล้อ)
        16 ตัน (รถพ่วง)

 


สารขับดันและก๊าซพิเศษ (Propellants)

กลุ่มผลิตภัณฑ์สารขับดันและก๊าซพิเศษ
   บิวเทน :
     บิวเทนกรองกลิ่นสำหรับใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เสปรย์
     บิวเทนสำหรับไฟแชค และ foam blowing

   สารขับดัน / LPG กรองกลิ่น :
      สำหรับใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เสปรย์

   โพรเพน :
      สำหรับใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เสปรย์
      ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กด้วยความร้อน

   ผลิตภัณฑ์พิเศษ (โพรเพน & ไอโซบิวเทน)
      ผลิตภัณฑ์นำเข้าพิเศษจาก Aeropres (USA) สำหรับลูกค้าเฉพาะราย

บริษัท ยูนิคแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) จัดจำหน่ายก๊าซพิเศษทั้งในรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์(ถังก๊าซ) และการจัดส่งโดยรถบรรทุกก๊าซ (บัลค์)

   ขนาดและรูปแบบถังก๊าซ
      บิวเทน - 45 กก.
      สารขับดัน (LPG กรองกลิ่น) - 48 กก.
      โพรเพน 50 กก.
      ผลิตภัณฑ์พิเศษ (โพรเพน & ไอโซบิวเทน) ถังเก็บไอโซ
                       
   ก๊าซพิเศษจัดส่งโดยรถบรรทุกก๊าซ
      ขนาดของรถบรรทุกก๊าซที่ใช้ในการจัดส่ง 8 ตัน (รถบรรทุกก๊าซ 10 ล้อ)

 

เคมีภัณฑ์ และแอมโมเนียแอนไฮดรัส                

กลุ่มลูกค้าหลักของฝ่ายขายเคมีภัณฑ์(แอมโมเนีย)
   1. กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ : เช่น อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร เช่น ผงชูรส,
       อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี เช่น แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์            
   2. กลุ่มอุตสาหกรรมยาง : เช่น โรงงานน้ำยางข้น
   3. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น : เช่น อุตสาหกรรมห้องเย็น, โรงน้ำแข็ง
   4. กลุ่มอุตสาหกรรม Heat Treatment
   5. อื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมกำจัดมลพิษทางอากาศ (Denox)

การจัดจำหน่าย
       บริษัท ยนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายแอนไฮดรัสแอมโมเนีย
       รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดจำหน่ายในรูปแบบการบรรจุถังและจัดส่งเป็นบัลค์

นวัตกรรมใหม่ของการใช้แอมโมเนีย
(High-Tech Application of Anhydrous Ammonia)

ยูนิคแก๊ส ได้นำระบบเพิ่มคุณค่าสำหรับการใช้แอมโมเนียที่มีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำยางข้น
โดยมีการพัฒนาติดตั้งระบบนี้เป็นผลสำเร็จในโรงงานยางหลายแห่ง ประโยชน์ของระบบใหม่นี้คือ
        - เป็นการควบคุมการจ่ายแอมโมเนียแบบอัตโนมัติและลดแรงงาน
        - เพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิต โดยสามารถจ่ายแอมโมเนียได้หลายจุดในเวลาเดียวกัน
        - ขจัดความผิดพลาดจากการทำงานของคน
        - ลดความสูญเสียของแอมโมเนีย จากการใช้เกินอัตรา
        - มีการบันทึกประวัติการผลิต และหลักฐานการควบคุมคุณภาพ
        - ยูนิคแก๊ส ได้พัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบ เพื่อให้เราสามารถจ่ายแอมโมเนียได้ด้วยเครื่อง PC
          (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล)ได้สำเร็จ โดยมีการติดตั้งให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้ไปแล้วหลายแห่ง

 การบริการ

ด้วยบริษัทฯได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญสำหรับบริษัทฯ
ซึ่งนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแล้ว บริษัทยังให้บริการซึ่งเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมและ
ความปลอดภัยดังต่อไปนี้
           
   การบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม
   บริษัทฯมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมในการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค คำแนะนำด้านความปลอดภัย
   และบริการด้านการติดตั้งระบบก๊าซการจัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกค้าบริษัทฯมีการจัดอบรมเรื่อง ความรู้
   เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯและการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยเป็นระยะๆ
   สำหรับกลุ่มลูกค้าต่างๆ

ศูนย์ฝึกอบรม<click here>